Luminara är ett projekt finansierat av Europeiska Social Fonden (ESF). Projektets syfte är att underlätta och snabba på insteget på arbetsmarknaden/ i näringslivet för kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet Luminara bidrar till att fylla detta genusglapp i övergången till arbete för utlandsfödda arbetslösa kvinnor i Övre Norrland.

Projektets syfte är också att påbörja en förändring av hur arbetsgivare ser på nyttan av att anställa ur målgruppen.

 

Uppdragsbeskrivning

Hela projektet behöver ett vetenskapligt bollplank för att:

 • Tillvarata tidigare forskning och erfarenheter kring genusmönster i arbetsliv och näringsliv.
 • Tillvarata forskning gällande sociala innovationer ur ett genusperspektiv.

 

I analysfasen behövs forskaren för att:

 • Delta i planeringen av projektets målindikatorer ur ett genusperspektiv.
 • Upprätta intern uppföljning kring jämställdhetsmål.
 • Fördjupa problemformulering, kartläggning och analys av förutsättningar, möjligheter och behov.

 

Under genomförandefasen behövs forskaren för att

 • Bidra till månadsmöten med projektledningen – avstämning av mål och delmål.
 • Bidra till utformningen av en enkät om deltagarnas förhoppningar och rädslor.
 • Vid behov adjungeras till styrgruppsmöten.
 • Delta i samarbete med andra projekt.
 • Tydliggöra mentorernas roll för utvecklingen av de projektdeltagare som går företagarkursen.
 • Bidra till projektets kvalitetssäkring.
 • Vid behov göra skriftliga analyser.

 

Kompetenser

Genuskunskap motsvarande docent

Erfarenhet av Sociala innovationer ur ett genusperspektiv.

Erfarenhet av integrationsfrågor ur ett genusperspektiv.

Flerårig erfarenhet som följeforskare/utvärderare av projekt.

Erfarenhet från projekt på samtliga områden: genus, sociala innovationer, företagande och integration.

Erfarenhet av eget företagande

Publicerad produktion av forskning och artiklar om genusperspektiv inom social innovation, företagande

Uppdraget ska påbörjas senast 11 april 2017.

 

Rekrytering sker omgående, då analysfasen ska vara färdigrapporterad den sista april.

Vi ber intresserade att skicka ansökan och offert till lena.sp@foretagshotellet.se bifoga även CV och personligt brev. Sista ansökningsdag 7 april 2017

Dialog_Leia3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor om uppdraget kan besvaras av:

Lena Söderlind Pettersson

Projektsamordnare

Leia företagshotell AB

073 553 47 38

lena.sp@foretagshotellet.se

EU_flagga