Leia Accelerator

Projektet Leia Accelerator har under 2010-2012 drivits av den ideella föreningen Magma Västerbotten med syfte att finna en metod för att accelerera jämställda företag (till minst hälften ägda av en kvinna) och med minst tre års erfarenhet som företagare. Projektet kom till efter en förstudie om behovet av ett företagshotell för kvinnor i Umeå samt ett inledande projekt inom ramen för ”främja kvinnors företagande” som startade Leia företagshotell. Siffrorna visade då att Umeå låg på en bottenplats bland landets 290 kommuner ifråga om företagande kvinnor (2,2%). 19% av företagarna i Västerbotten är kvinnor. Det fanns ett behov av företagsfrämjande åtgärder för redan befintliga företag.

 

Leia Accelerator har finansierats till hälften av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den andra hälften har Region Västerbotten och Umeå kommun stått för.

 

Styrgruppen har bestått av representanter från finansiärerna samt andra aktörer inom affärsutvecklingsprojekt såsom Handelskammaren, Företagarna, Uminova och privata företag.

 

Projektledningen har bestått av verksamhetschef, projektledare, affärsutvecklare och projektassistent som själva är småföretagare. De har genomfört projektet enligt plan, det vill säga identifierat behoven hos befintliga företag som vill accelerera och anpassat aktiviteterna utifrån deras behov. Detta genom affärsutveckling, som bestått av coachning, seminarier, uppmuntran till samarbete och att erbjuda en mötesplats. Andra aktiviteter för att nå målen har varit samverkan med inkubatorer i regionen, information och samverkan med övriga nätverk i näringslivet.

 

Leia Accelerator har nått syftet att skapa en metod som utvecklar jämställt företagande i regionen. Metoden är vetenskapligt validerad genom följeforskning.

 

Följande mål har uppfyllts: Följeforskning om Leia Accelerator har presenterat resultat i form av ny metod för att accelerera jämställt företagande, 17 företag (målet minst 15), ägda till minst hälften av kvinnor, har accelererat på minst två punkter av följande: ökat sin egen arbetstid i företaget, fler praktikanter, mer personal, fler samarbeten, inköp av externa tjänster och ökad omsättning. Leia Accelerator har skapat och utvecklat ett nätverk bestående av 237 (målet minst 150) aktiva företagande kvinnor i Västerbotten. Projektet har etablerade samarbetspartners i Europa. Ryssland (Petrozavodsk), Åland och Malta. Tack vare projektets genomförande har följande effekter uppstått: Fler arbetstillfällen, förebilder för män och kvinnor i alla åldrar som vill bli företagare. Sätter Umeå och Västerbotten på kartan som en region för jämställt företagande. Nya företagsidéer, nya metoder för företagande samt en positiv och kreativ företagskultur har vuxit fram inom jämställt företagande. Leia är nu en remissinstans i företagsfrågor gällande främst acceleration, mångfald och jämställdhet.

 

Följeforskaren har följt projektet utifrån organisationens olika perspektiv och löpande återfört resultaten till projektledningen, vilket inneburit en kvalitetssäkring. Det följeforskaren belyser är bland annat Leias grundfilosofi som är att det behövs en miljö som präglas av andra normer än tidigare befintliga företagsstödjande miljöer. Det är det som utvecklats på Leia. Beståndsdelarna i Leia Accelerators metod är: mötesplatsen, coachningen, seminarier och konceptualisering, där den horisontella kommunikationen är viktig.

 

Några av lärdomarna från projektet är att rekrytering av projektdeltagare är viktig. Att vara projektägare i ett så pass stort projekt som detta kräver likviditet och projektvana. Att en tydlig planering och rollfördelning i början av projektet underlättar måluppfyllelse och flexibilitet under projektets gång. Att följeforskningen har varit viktig för projektets resultat. Den höjer kvaliteten och håller projektet på rätt kurs mot målen.

Projektet har finansierats av Umeå kommun, Region Västerbotten och Tillväxtverket.

Projektrapport Leia Accelerator

Umea_kommun_RGB

REGAC Logo_RVB_RB

EUlogo_Inv_sve_v_RGB